Trativod je podzemná jama, ktorá slúži na odvádzanie a zber dažďovej vody na vlastnom pozemku. Táto 1-2 m hlboká jama sa vyplní pieskom, štrkom a geotextíliou alebo systémom drenážnych blokov. Dažďová voda z retenčnej nádrže alebo priamo zo strechy sa odvádza do odvodňovacieho kanála. Ak sa nepoužíva ako úžitková voda, postupne preniká do záhrady majiteľa pozemku.

Súčasťou opatrení na riadenie dažďových vôd je aj zadržiavanie dažďovej vody na pozemku. Takto voda zostane pri zdroji, t. j. tam, kde spadne. Toto opatrenie znižuje rýchlosť a množstvo vody vypúšťanej do vodných tokov a kanalizácie. Akumuláciou dažďovej vody dopĺňame zásoby podzemnej vody, ktoré sú čoraz vzácnejšie.

Trativod na zber dažďovej vody - infografika

Podľa platnej európskej legislatívy je vlastník novej nehnuteľnosti povinný zabezpečiť likvidáciu dažďovej vody na stavenisku. Existujú tri spôsoby likvidácie dažďovej vody:

  • priesak – v prípade vhodných miestnych podmienok a dostatočne priepustného podložia
  • priesak v kombinácii s retenciou a riadeným vypúšťaním – v prípade horších podmienok priesaku
  • zadržiavanie a regulácia odtoku – v prípade, že nedochádza k infiltrácii

Zadržiavaním a reguláciou odtoku znižujeme preťaženie kanalizačných sietí a verejných čistiarní odpadových vôd.